Общи условия


Въведение Общи условия за използване на Приложението ВСИЧКО

Добре дошли в нашата Приложението ВСИЧКО.

ВСИЧКО е приложение за публикуване на обяви и реклама, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на ВСИЧКО изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Приложението и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Приложението.


Чл.1. Приложимост

1.1. Администратор на Приложението ВСИЧКО е “Всичко 2020” ООД, търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания, с ЕИК 205998601, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Три уши” №107.

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Приложението. препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Приложението или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Приложението и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Приложението. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Приложението и след закриване на потребителския му Профил.

1.4. Общите условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителите ще бъдат уведомени. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Приложението. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Приложението услуги, можете по всяко време да преустановите използването на ВСИЧКО и да изтриете своя Профил.

1.5. Достъпът до Приложението и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Приложението. С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност на Администратора, публикувани в Приложението.


Чл.2. Дефиниции Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на Приложението ВСИЧКО
“ВСИЧКО”, “Приложение” – приложение за обяви и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез мобилно приложение.
“Администратор” – търговско дружество “Всичко 2020” ООД, което управлява и поддържа Приложението.
“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице,  което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.
“Услуги”  - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.
“Обява” –  създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за продажба на продукт или услуга.
“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта.
“Търговски начин”– всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител търговец по смисъла на Търговския закон.Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Приложението сделки.

3.2. Услугите в Приложението, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Приложението;(б) публикуване на обяви за предлагани от Потребителите услуги;(в) възможност за комуникация с други Потребители на Приложението чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен; (г) използване на платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви; (д) други услуги

3.3. През Приложението могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че ВСИЧКО не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

3.4. Потребителят използва Услугите и Приложението на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.


Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от право субектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Приложението и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват  достъп до Приложението от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Приложението.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.  

4.4. Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и приложенията към тях и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

4.5. Достъпът до Услугите в Приложението не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

4.6. Потребителят има право на една регистрация в Приложението, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

4.7. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Приложението, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.8. Използването на Приложението изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

4.9. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши чрез функционалностите, налични в меню “Моят профил”.


Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя

5.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Приложението в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

5.2. Потребителят се задължава:
(1) Да осъществява достъп до Приложението и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.
(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.
(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.
(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;е от политическо естество;е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;е невярно или подвеждащо;съдържа линкове към конкурентни на Приложението уебсайтове; рекламира продажбата на незаконни стоки; нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост; съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; илисъдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.
(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;упражнява тормоз върху други потребители;събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;използва самоличността на други лица;публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, където подобно съдържание е публикувано;публикува същата стока или услуга в повече от една категория;използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора; илиправи опити за неоторизиран достъп до Приложението, сървъра, на който Приложението се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Приложението.
(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложенията към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.
(7) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Приложението, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за  използване от други лица.
(8) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
(9) Да не използва търговската марка на ВСИЧКО, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в ОУ.
(10) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него услуги описанието и действителното им състояние.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел пре-публикуване на обяви.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора  във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Приложението, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Приложението /Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието,  от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Приложението /Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Приложението / Уебсайта  (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Приложението / Уебсайта.


Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:
(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.
(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Приложението; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Приложението чрез два профила едновременно.
(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.
(4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.
(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която  Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.
(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Приложението, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
(7) Да прави промени в Приложението / Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право без предварително уведомление да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.
(8) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Приложението и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:
(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Приложението и трети лица.
(2) Законността, качеството или безопасността на услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
(3) Каквито и да е публикации в Приложението или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.
(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Приложението.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:
(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Приложението. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Приложението  / Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Приложението  / Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;
(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.


Чл.7. Платени услуги. Методи на плащане. Възстановяване на суми.

7.1. Платените услуги в Приложението осигуряват възможности за рекламиране на обявите чрез промо-опции или увеличаване на Лимита. Цените за платените услуги са обявени в Приложението. Заплащането на платените услуги в Платформата може да се извърши само в българска валута. Използването на която и да е платена услуга в Приложението не гарантира изключителност на рекламираната обява. “Не изключителност на обявите” означава запазено право на Администратора да поставя банери, текст, видео и други рекламни материали на трети лица (включително конкуренти на Потребителя, публикувал обявата) навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от която и да е обява във ВСИЧКО. Администраторът има същите неограничени права и по отношение на обяви, които са публикувани безплатно и във връзка с които не е използвана каквато и да е платена услуга на платформата.

7.2. Рекламирането на обявите се осъществява чрез показването им на заглавната страница на Приложението или най-горе, в списъка за съответната категория на ротационен принцип. Възможно е промотираните обяви от заглавната страница да не са видими при разглеждане на Приложението през мобилното приложение. Рекламирането на  обяви се извършва чрез покупка на промо-опции с парична равностойност.

7.3. Плащането на промо-опции може да се извърши чрез избор на един от начините за директно плащане в Платформата;.

7.4. Ползването на услуга „Промо-опция” към конкретна обява от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че промо-опцията за обявата е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на промо-опции ще активира промотирането на съответната обява веднага. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

7.5. Цените на промо-опциите могат да варират в зависимост от категорията, в която са публикувани обявите, периодът и позицията на промотиране, както и цената, за която е публикувана конкретната обява.

7.6. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу.

7.7. Потребителят не може да претендира възстановяване на предплатени суми за активирани промо-опции за обяви, за закупени пакети от обяви или за отделни позиции, във всички случаи, когато профилът му е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на Приложението, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за промотирана обява, която е била архивирана/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че обявата вече не е валидна/актуална.

7.8. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя.

7.9. Потребителят, чийто профил е бил блокиран поради нарушение на ОУ от Администратора и е използвал възможността за възстановяване на предплатени суми,  няма право при създаване на нов профил и заплащане на промо-опция и/или пакет от обяви да претендира повторно възстановяване на предплатени от него суми.Чл.8. Публикуване на обяви

8.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Приложението Потребители.

8.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация във ВСИЧКО.

8.3. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

8.4. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опциите за вход с “Facebook” и “Google”


Чл.9. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

9.1. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители, или съдържанието от външни източници, към които препраща  сайта.

9.2. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат  на имейл адрес vsi4ko.2020@gmail.com.

9.3. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по чл. 9 имат:
(1) легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или
(2) упълномощеният представител по ИС или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

9.4. (1) Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на ИС, чиито права са нарушени; 2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.); 3. пълен списък с линкове към докладваните обяви.
(2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.

9.5. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.

9.6. Всички жалби за нарушени права на ИС, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, докладваните обяви или съдържание се премахват от Уебсайта.

9.7. Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.


Чл.10. Права на интелектуална собственост на Платформата

10.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Приложението, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на ВСИЧКО или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Приложението може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и ВСИЧКО. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Приложението се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. ВСИЧКО си запазва всички права върху Приложението и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Приложението за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Приложението към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Приложението, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.


Чл.11. Обезщетение

11.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност ВСИЧКО, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от:
(1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство;
(2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или
(3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя  е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.


Чл.12. Поверителност

12.1. Използването на Приложението и неговите Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Приложението, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, постоянно достъпна на следния адрес.

12.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                  

12.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Приложението, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

12.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на ВСИЧКО, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до  съобщенията на потребителите.

12.5. Когато използвате функцията за чат на нашата платформа за комуникация с други потребители, моля, имайте предвид, че тези разговори не са лични и  могат да бъдат събирани и / или прочетени от нас. С приемането на настоящите Общи условия Вие приемате и потвърждавате, че можем да осъществяваме достъп и да анализираме комуникацията Ви с потребители, осъществявана чрез функцията за чат с цел безопасност и сигурност на потребителите, предотвратяване на измами и подобряване на услугите.


Чл.14. Допълнителни и общи разпоредби

14.1. При никакви обстоятелства ВСИЧКО, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато ВСИЧКО са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Приложението или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Приложението или Услугата, от неспособността за използване на Приложението или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Приложението или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Приложението или Услугата или чрез линкове на Приложението, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Приложението или Услугата или всякакви линкове на Приложението. Потребителят разбира и приема, че ВСИЧКО не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. ВСИЧКО не дава никакви гаранции, че Приложението е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Приложението от други юрисдикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

14.2. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.


Чл.15. Приложимо право. Жалби

15.1. В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

15.2. Жалбата се подава в срок най-късно до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

15.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

15.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

15.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Приложението. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора.